PERSONEL AYDINLATMA 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesine uygun olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacı ile veri sorumlusu olan SGM Lojistik Hizmetleri LTD. ŞTİ. tarafından hazırlanmıştır.

Değerli Personellerimiz, Hissedarlarımız/Ortaklarımız, Personellerimizin Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişiler, Stajyerlerimiz, Stajyerlerimizin Okul Müdürleri, Veli, Vasi ve Temsilcileri,

Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız, Hukuksal Sebeplerimiz ve Toplama Yöntemlerimiz:

AMAÇ

VERİ KATEGORİSİ

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Sağlık Bilgileri (Ateş Ölçümü)

Kanunun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 6.3. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.” hukuki

sebepleri ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Pandemi önlemleri sebebiyle firmaya girişte temassız ateş ölçümü cihazı ile ateşiniz ölçülmekte, gerekli durumlarda HES kodu sorgulaması yapılmaktadır. Bu veriler kayıt altına

alınmayıp, işlenmemektedir.

 

 

 

 

 

 

 

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri (Size, veli/vasi/temsilcinize, stajyerlerin okul müdürü ve öğretmenine ve çalışanın bakmakla yükümlü

olduğu kişi veya çocuk ait)

İletişim Bilgileri (Size, veli/vasi/temsilcinize, stajyerlerin okul

müdürü ve öğretmenine ait)

İşlem Güvenliği Bilgileri

Risk Yönetimi Bilgileri

Özlük Bilgileri

Lokasyon Bilgileri

Hukuki İşlem Bilgileri

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri

Finans Bilgileri

Mesleki Deneyim Bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Bilgileri

Sağlık Bilgileri

Kanunun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 5.2.c Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 5.2.ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 6.2. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. 6.4. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin

alınması şarttır.” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak ve gerekli durumlarda açık rıza alarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; veri güvenliği denetiminden geçen şirket hesabınızla gerçekleştirdiğiniz e-posta trafiğiniz ve dijital olarak kayıtların yedeklenmesi işlemlerinden ve şirket internet ağını kullanımınızda elektronik ortam içerikleriniz ve log kayıtları ile dijital olarak

toplamaktayız.

 

Çalışan Adayı / Stajyer Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Özlük Bilgileri

Mesleki Deneyim Bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin

zorunlu olması” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; özlük dosyanızdaki bilgilerden, işe alım işlemleri esnasında

yapılan işlemlerden basılı olarak toplamaktayız.

 

 

 

 

 

 

 

 

Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Kimlik Bilgileri (Size, veli/vasi/temsilcinize, stajyerlerin okul müdürü ve öğretmenine ve çalışanın bakmakla yükümlü olduğu kişi veya çocuk ait)

İletişim Bilgileri (Size, veli/vasi/temsilcinize, stajyerlerin okul müdürü ve öğretmenine ve çalışanın bakmakla yükümlü olduğu kişi veya çocuk ait)

 

 

Özlük Bilgileri

Finans Bilgileri

Mesleki Deneyim Bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

İşlem Güvenliği Bilgileri

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Bilgileri

Sağlık Bilgileri

Kanunun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 5.2.ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 6.2. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. 6.3. Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak ve açık rıza

alarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz

için sizden, özlük dosyanızdan basılı olarak, ayrıca dijital olarak yaptığınız işlemlerden toplamaktayız.

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

 

Lokasyon Bilgileri

 

Özlük Bilgileri

Risk Yönetimi Bilgileri

Kanunun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.1 Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. 5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,

veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak ve açık rıza alarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; firma denetimi ve personel denetimi süreçleri sırasında

basılı ve dijital olarak toplamaktayız.

 

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Özlük Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 5.2.f İlgili kişinin temel hak ve

özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; siz personellerimizin eğitim işlemleri evraklarından basılı

ve dijital olarak toplamaktayız.

 

 

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Lokasyon Bilgileri

Özlük Bilgileri

Finans Bilgileri

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.1 Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. 5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 5.2.c Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 5.2.ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 5.2.e Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. 5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 6.2. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. 6.3. Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.” hukuki

sebepleri ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; muhasebe ve finans işlemleri evraklarından basılı ve dijital

olarak toplamaktayız.

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: 5.2.f İlgili kişinin temel hak ve

özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebi ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: İşletme giriş çıkışlarında kamera kayıtları tutulmaktadır. Kişisel verilerinizi; 8 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla dijital olarak toplamaktayız. Ayrıntılı kamera aydınlatmamıza ulaşmak için: https://sgmlojistik.com/kamera-aydinlatma-metni/

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Özlük Bilgileri

 

Hukuki İşlem Bilgileri

Finans Bilgileri

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Bilgileri

Sağlık Bilgileri

Kanunun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.e Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. 5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 6.2. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

6.3. Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası

aranmaksızın işlenebilir.” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak ve açık rıza alarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; hukuksal anlaşmazlıkların çözümünde, tebligat, dava

dosyası ve delil oluşturabilecek evraklardan basılı olarak toplamaktayız.

 

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

İşlem Güvenliği Bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.d İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. 5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebepleri ile sınırlı

olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; iş süreçleri içerisinde online iletişim platformları üzerinden,

mobil uygulama ve programlarla kurduğunuz iletişim sırasında dijital olarak toplamaktayız.

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Lokasyon Bilgileri

Özlük Bilgileri

Hukuki İşlem Bilgileri

İşlem Güvenliği Bilgileri

Finans Bilgileri

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Bilgileri

Kanunun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 5.2.ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 6.2. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. 6.3. Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.” hukuki

sebepleri ile sınırlı olarak ve açık rıza alarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; iş süreçlerindeki iş faaliyetleriniz, trafik kazası ve sigorta

işlemleri evraklardan basılı ve dijital olarak toplamaktayız.

 

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Özlük Bilgileri

Sağlık Bilgileri

Kanunun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 5.2.ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 6.2. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. 6.3. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında

bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak ve açık rıza alarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizi yerine getirirken iş

sağlığı ve güvenliği işlemleri evraklarından, özlük dosyanızdan basılı ve dijital olarak toplamaktayız.

Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

Özlük Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: 5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin

zorunlu olması” hukuki sebebi ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; iş süreçlerinize bağlı lojistik işlemleri ile dijital olarak

toplamaktayız.

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Özlük Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

5.2.c Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; mal ve/veya hizmet satın alım işlemleri, sipariş ve sözleşme

işlemleri evraklarından basılı ve dijital olarak toplamaktayız.

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.c Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri ile sınırlı

olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; yapılan sözleşmelerden basılı ve dijital olarak toplamaktayız.

 

Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Özlük Bilgileri

Risk Yönetimi Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.f İlgili kişinin temel hak ve

özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebi ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; iş süreçleriniz için üzerinize zimmetlenen araç ve

malzemelerin zimmet form ve sözleşmeleri ile basılı olarak toplamaktayız.

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.1 Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. 5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebepleri ile sınırlı

olarak ve açık rıza alarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi, online olarak gerçekleştirilen müşteri eğitimleri sırasında

alınan video kaydı ve yayında olan firmamız tanıtım filmi ile dijital olarak toplamaktayız.

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Özlük Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi kişisel verileri koruma kanunu sebebiyle hazırlanan

dokümanlar aracılığıyla basılı ve dijital olarak toplamaktayız.

 

 

 

 

 

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Özlük Bilgileri

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri

İşlem Güvenliği Bilgileri

Finans Bilgileri

Mesleki Deneyim Bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Bilgileri

Sağlık Bilgileri

Kanunun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.a Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 5.2.ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 6.2. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. 6.3. Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar

tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi; yasal olarak devletin yetkili organlarına gerektiğinde

bildirmekle yükümlü olduğumuz kayıtlarınızdan basılı ve dijital olarak toplamaktayız.

Yönetim Faaliyetlerinin

Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Kanunun 5. Maddesinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin

zorunlu olması” hukuki sebebi ile sınırlı olarak işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Kişisel verilerinizi yönetim süreçlerinizde onayladığınız evraklardan basılı ve

dijital olarak toplamaktayız.

Yukarıda amaç ve hukuki sebepleriyle ayrıntılı olarak verilen kişisel verilerinizi veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplamaktayız.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Ne Amaçla Paylaşıyoruz:

 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi için Kamu veya Özel Hastaneler ile,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi için Anlaşmalı Güvenlik Destek Firması, ITserv Teknoloji Hizmetleri Ş., yurtdışı Sophos Central ve bilgi güvenliği süreçleri ile dijital verilerimizin saklanması amacıyla Sparkle Data Center ile,
 • Bilgi, fiziksel mekân ve taşınır mal ve kaynakların güvenliği, çalışanlar için seçme, eğitim, iş sağlığı ve güvenliği, iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile mal, hizmet satın alım, finans ve muhasebe işleri, lojistik, denetim, hukuk işlerinin takibi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi için kardeş şirketimiz Subaşı Gümrük Müşavirliği ŞTİ. ile,
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi için Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri Ş. ile,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi için Stajyerlerimizin Okulları ve Eski Çalışanlar ile,
 • Denetim, etik, hukuk işlerinin takibi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, denetimi için Anlaşmalı Avukat ve/veya Avukatlık Bürosu ile,
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi için yurt dışı Google Forms ile,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi için Anlaşmalı Bankalar, Ürün veya Hizmet Alan ve Veren Kişiler veya Firmalar ile,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi için Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı, Ürün veya Hizmet Alan ve Veren Kişiler veya Firmalar ve yurt dışı Cisco Webex, Google Meet, Microsoft Teams, Uzak Bağlantı Yazılımı Uygulaması (Teamviewer), Zoom ayrıca saklama, arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi için yurt dışı Microsoft Office 365 ve e-posta hizmeti aldığımız Microsoft Exchange ile,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi için kardeş şirketlerimiz Subaşı Gümrük Müşavirliği ŞTİ., Sezai Kaya Denetim Eğitim ve Dış Ticaret Danışmanlığı LTD. ŞTİ. ve NMTD Dış Ticaret ve Lojistik Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ile,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetim için Luca Net KOBİ Ticari Yazılım Satış ve Destek İŞNET A.Ş., Noterler, Ürün veya Hizmet Alan ve Veren Kişiler veya Firmalar, Vıer Partners SMMM Ş ve yurt dışı Godaddy ile,
 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi için Anlaşmalı İSG Firması ve kullandığı yazılım sebebiyle Ağaç Yazılım A.Ş., asılması zorunlu formlar aracılığıyla İşletmeye Giriş Yapan Tüm Kişiler ile,
 • Mal, hizmet satın alma süreçlerinin yürütülmesi amacıyla sigortacılık işlemleri için Anlaşmalı Sigorta Acentesi ve/veya Firması, Ürün veya Hizmet Veren Kişiler veya Firmalar ile,
 • Taşınır mal, kaynakların güvenliğinin temini için Arvento Mobil Sistemler Ş. ile,
 • Reklam, kampanya, promosyon süreçlerinin yürütülmesi için izniniz olması halinde Anlaşmalı Medya ve/veya Tanıtım Ajansı ve yurtdışı Youtube ile,
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini için KVKK Danışman Firması, Ürün veya Hizmet Alan ve Veren Kişiler veya Firmalar ile,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve yasal olarak zorunlu olmamız sebebiyle Sektör Birlikleri (İTO, TOBB), Anlaşmalı Bireysel Emeklilik Acentesi ve/veya Firması, GİB, İcra Dairesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları, SGK, Türkiye İş Kurumu, Adli Merciler, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İlgili Bakanlıklar, Kolluk Kuvvetleri, Medula, TUİK ile paylaşmaktayız.

Veri sahibi olarak 6698 nolu Kişisel Verileri Koruma Kanununun 11. maddesinde belirtilmiş haklara sahipsiniz. Kanunun 11. maddesini okumak için lütfen linke tıklayınız.

Haklarınızı kullanmak ve talepleriniz için aşağıdaki Talep ve Başvuru başlığı altında belirtilmiş olan iletişim kanallarını kullanabilirsiniz.

Talep ve Başvurularınız için:

https://sgm-logistics.com/tr/files/basvuru-formu.docx linkinde yer alan formu doldurarak, sgmlojistik@hs01.kep.tr veya sgm@sgmlojistik.com e-posta adreslerinden birine e-posta göndererek, (+90) 212 245 50 40 telefonu arayarak Meclis-i Mebussan Cad. Atlantik Han No: 59 Kat 1-3-4-6 34427 Fındıklı- Beyoğlu/İstanbul adresine posta ile dilekçe göndererek veya elden teslim ederek iletebilirsiniz.

Talebiniz bize ulaştıktan sonra en geç 30 gün içerisinde sizlere burada belirtilen kanallardan geri dönüş yapılarak bilgilendirme yapılacaktır. Bu işlemler için bir ücret ödemeniz gerekmemektedir. Aşağıdaki durumlarda ücret talep etme hakkımız saklıdır.

 1. Dilekçenize vereceğimiz cevabın yazılı olmasını talep ederseniz on sayfaya kadar ücret ödemeniz 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir.
 2. Başvuruya cevabın CD, DVD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.
 3. Uluslararası Kargo ise teslimat istemeniz durumunda kargo masrafını karşılamanız

Değişiklik ve Güncellemeler:

Yasal mevzuat ve/veya SGM Lojistik Hizmetleri LTD. ŞTİ.’ nin Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasında bir değişiklik olursa bu Aydınlatma Metninde gerekli değişiklikler yapılacaktır.